Bude Gröbovka sloužit Pražanům ?

Krásná oáza uprostřed drnčícího města: Havlíčkovy sady s nádhernou pseudorenesanční Gröbeho vilou, vinicí a řadou dalších památkových objektů včetně umělých jeskyň a hlavně nádherný park, kam směřují kroky Pražanů především Vinohrad, Vršovic a Nuslí - to je Gröbovka. Její kulturní význam a jedinečnost přesahuje hranice Prahy až k evropské úrovni.
Vlastníkem areálu je obec Hlavního města Prahy, Mariánské nám 2, Praha 1, část pozemků je svěřena Městské části Prahy 2, Náměstí Míru 20, Praha 2. Městská část P-2 vyhlásila ke dni 25.10.2000 jednostupňovou obchodní
veřejnou soutěž na výběr nejvhodnějšího investora rekonstrukce a současně nájemce areálu Havlíčkových sadů. Konec lhůty podání nabídek je 12.1.2001. Když celý objekt přešel v roce 1905 z obavy před rozparcelováním sadů zástavbou činžovních domů do vlastnictví vinohradské obce, byl nazván Havlíčkovými sady a 16. května 1906 slavnostně otevřen pro veřejnost. Byla zde zřízena dětská hřiště, jednotlivé objekty sloužily vzdělávacím, restauračním a obytným účelů.
V současnosti působí v Gröbeho vile osmiletá střední umělecká škola - Soukromá taneční konzervatoř, která zde nalezla jinde těžce dostupné sály. Kromě své profese se tato škola snaží o morální výchovu studentů a šlechetnost, o čemž svědčí její již tři benefiční koncerty na podporu vozíčkářů, běženců z Kosova a záplavám na Moravě. Není lehké obětovat volný čas a peníze, nastudovat profesionální představení, vzít na sebe zodpovědnost a pak výtěžek darovat svým méně zdravým spoluobčanům. Přesto škola v této činnosti pokračuje, neboť tak vnímá poslání umělcovo a prohlubování myšlenek demokratické společnosti.
Dnes má Gröbovka významnou kulturní tradici, související především s uměleckou výchovou dětí a mládeže. Ta by si zasloužila rozšíření a prohloubení tak, aby všechny druhy umění měly možnost se zde prezentovat na výstavách, přednáškách, literárních akcích a hudebních koncertech a vytvářet zde kulturní bohatství.
Taková koncepce existuje. Jejím záměrem je citlivé architektonické řešení, vycházející z historických a stylových základů celého objektu s vytvořením polykulturního společenského areálu. Šlo by o výstavní síně, amfiteátr, stávající taneční školu, kulturní a restaurační zařízení, speciální vinárnu na vinici. V parku otevřená sochařská galerie.
Pro městskou část by tato koncepce byla únosným řešením i po finanční
stránce. Vypracovaný projekt této koncepce mohla realizovat významná italská
firma architektů (na jejím kontě jsou drážďanské a jiné světové objekty). Od soutěže však odstoupila pro právnické nesrovnalosti v podmínkách nájemní smlouvy.
Obvodní rada P-2 má nyní silnou snahu pronajmout dlouhodobě celý tento areál organizaci The CEELI institute, která chce v Gröbovce zřídit americkou školu právníků. Byl o tom článek ve Vinohradských listech v dubnu tohoto roku. Přesto, že se v něm píše o některých možnostech využití Gröbovky pro naši veřejnost, vyplývá z těchto snah, že ty kulturně společenské pro Pražany jsou okrajové! V onom článku se oznamovala veřejná diskuse pro občany, avšak není o ní zatím vidu, ani slechu.
Američtí právníci by měli pro svůj pobyt nádherné prostředí! Avšak naše kultura, naše děti a mládež mají v tomto případě bezpochyby přednost! Tak se, prosíme, včas zamysleme před tím, než dojde k něčemu, čeho budeme litovat.
Využije P-2 svoji jedinečnou šanci? Bude Gröbovka sloužit Pražanům, nebo asociaci amerických právníků?!

Libuše Hynková